Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2020/2021 Kaart & Go
Betreft: Eigen werk en maatwerk

1. Correctierondes en deadlines

a) Voor meer dan 1 correctieronde wordt een prijs berekend op basis van de extra uren. Voor kleine wijzigingen na de 1e correctieronde, die binnen 15 minuten vallen, worden geen extra kosten berekend. 
b) Voordat gestart wordt met het maken van het ontwerp, wordt een aanbetaling gevraagd. Deze bedraagt 50% van het ontwerpbedrag (excl. drukkosten).  Als deze aanbetaling is voldaan, wordt er gestart met de ontwerpopdracht.
c) Voordat gestart wordt met het maken van het ontwerp, worden in overleg een (tussentijdse) deadline afgesproken. Het is wenselijk dat de klant zo snel als mogelijk reageert op het geleverde ontwerp, zodat er overgegaan kan worden op de (volgende) correctieronde en eventuele vertraging van de deadline hiermee voorkomen kan worden. De verantwoordelijkheid voor vertraging, opgelopen door een late reactie van de klant, ligt dan ook bij de klant.
d) Voordat het ontwerp naar de drukker wordt gestuurd, zal de klant gevraagd worden voor een definitieve controle van het ontwerp. Indien akkoord zal het ontwerp naar de drukker gestuurd worden. 

2. Wijziging of annulering opdracht

a) Bij meerwerk ten gevolge van wijziging van de opdracht, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het gebruikelijke uurtarief.
b) Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, is de klant verplicht de kosten voor het al gedane werk te betalen. In het geval van aantoonbare wanprestatie door Kaart & Go, zullen de kosten van het al gedane werk niet in rekening worden gebracht.

3. Verandering in het ontwerp

Het is de klant niet toegestaan om veranderingen in het ontwerp aan te (laten) brengen, zonder toestemming van Kaart & Go.

4. Naamsvermelding

Indien het ontwerp gepubliceerd wordt, dient Kaart & Go te worden vermeld.

5. Auteursrecht

a) Het auteursrecht blijft bij Kaart & Go, mits anders overeengekomen.
b) De klant heeft na betaling van de opdracht het exclusieve recht om het ontwerp te publiceren, tenzij anders afgesproken.
c) De klant heeft niet het recht om het ontwerp vaker te gebruiken, zoals voor eigen doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In dat geval zal er in gezamenlijk overleg een licentiepercentage over het ontwerpbedrag berekend worden voor Kaart & Go.
d) Kaart & Go heeft het recht om het ontwerp of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.

6. Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van de ontwerpen ligt bij Kaart & Go, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.  

7. Logo

Kaart & Go zet klein op elk ontwerp het logo op de achterkant van het product, tenzij anders is afgesproken in overleg.

8. Licenties

In alle gevallen is er sprake van een basislicentie. Dit betekent dat de klant het ontwerp alleen voor de afgesproken uiting kan gebruiken, bijvoorbeeld; poster of ansichtkaart. 

9. Exclusiviteit

Kaart & Go garandeert dat zowel het eigen werk als het maatwerk origineel is. Kaart & Go zal niet de exacte illustratie aan derden verkopen, voor ten minste 1 jaar, tenzij anders is afgesproken in overleg.

10. Aanleveren

a) Na de definitieve controle is het akkoord van de opdrachtgever over ontwerp, omschrijving en aantallen bindend.
b) De kleur van het beeldscherm kan afwijken van kleur bij de drukker. Het is daarom aan te raden om eerst een proefdruk te bestellen. Kaart & Go kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de bedrukte kleur niet overeenkomt, indien er geen drukproef besteld is.
c) Kaart & Go gaat er vanuit dat de aangeleverde bestanden van de klant vrij zijn gegeven voor gebruik. Indien dit niet het geval is, is de klant aansprakelijk voor eventuele auteursrechtenclaims.

11. Schade

Kaart & Go is niet aansprakelijk te stellen voor schade die voorkomt uit beschadiging of verkeerde bezorging van de producten. Indien er sprake is van verlies door verzending, zal er in gezamenlijk overleg gezocht worden naar een oplossing.

12. (Aan) Betaling

Betalingen dienen uiterlijk te worden voldaan op de vervaldatum van de factuur. Indien de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het niet toegestaan het werk te publiceren/te vermenigvuldigen.

Privacy verklaring

Kaart & Go, gevestigd aan de Bestevâerstraat 49/1 1056HH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
kaartengo.nl
Bestevaerstraat 49/1
1056HH Amsterdam
0624977230
Margot van der Meulen is de Functionaris Gegevensbescherming van Kaart & Go. Zij is te bereiken via info@kaartengo.nl

Persoonsgegevens die Kaart & Go verwerkt

Kaart & Go verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboorteplaats
-Adresgegevens
-E-mailadres
-Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Kaart & Go verwerkt

Kaart & Go heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kaartengo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Kaart & Go persoonsgegevens

Kaart & Go verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Kaart & Go analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Hoelang bewaart Kaart & Go jouw persoonsgegevens

Kaart & Go bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: 5 jaar
Adresgegevens: 5 jaar
Facturen: 6 jaar
Ontwerpen met afgebeelde persoonsgegevens: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Kaart & Go verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Kaart & Go gebruikt

Kaart & Go gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kaart & Go. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kaartengo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kaart & Go wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Kaart & Go persoonsgegevens beveiligt

Kaart & Go neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kaartengo.nl